Welkom bij fotoScan!

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Offertes. De offertes van FotoScan zijn steeds vrijblijvend. De prijzen zijn gebaseerd op de tegenwoordige waarde van lonen, materialen en diensten. Pas bij definitieve bestelling kan een juiste prijsafspraak worden gemaakt.

Bestelling. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon, zijn deze algemene Verkoops-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing. Ook bij mondelinge bestelling wordt verwacht dat de klant kennis heeft genomen en zich akkoord heeft verklaard met deze algemene Verkoops-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

Leveringstermijn. Afgesproken leveringstermijnen worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Niettemin kan FotoScan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de afgesproken termijn wordt overschreden.

Reproductie. Alle documenten die door de klant voor reproductie worden voorgelegd, worden verondersteld in regel te zijn met de wetten op het auteursrecht. FotoScan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van originele documenten of andere voorwerpen.

Toleranties. FotoScan waarborgt een stipte uitvoering van de werken. Niettemin kunnen geleverde hoeveelheden, afhankelijk van de totale oplage, tot tien procent in aantal verschillen. Ook lichte verschillen in kleur, zuiverheid, aanblik, satinering, eenvormigheid van voor- en achterzijde van drukwerken zijn niet altijd te vermijden. Volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren kan door de veranderlijkheid van inkt en inktgeving niet worden gewaarborgd.

Levering. Geleverde goederen reizen steeds op risico van de klant. Klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen te geschieden.

Facturatie. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden alle geleverde diensten gefactureerd en betaald bij oplevering.

Opschorting. Indien op aanvraag van de klant de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaanneming enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met vijftien procent als bijkomende conventionele schadevergoeding.

Betaling. Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen betaalbaar bij afhaling. In geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn, zal zonder voorafgaand bericht en zonder ingebrekestelling van rechtswege op alle niet betaalde bedragen een schadevergoeding geëist worden van tien procent op het bedrag van de factuur, met een minimumbedrag van 50 euro, onverminderd de verwijlintresten van twee procent per maand vanaf de vervaldag van de factuur.

Bevoegdheid. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

 

 

scan van hetzelfde beeld